Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Seznam odpadů kategorie „O“ a „N“ povolených přijímat do zařízení provozovny PARTR spol. s r.o., Jiráskova 922, 757 01 Valašské Meziříčí

Kat. č. odpadu

Kat.

Popis odpadu

02 01 08

N

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

06 01 01

N

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02

N

Kyselina chlorovodíková

06 01 06

N

Jiné kyseliny

06 02 01

N

Hydroxid vápenatý

06 02 04

N

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05

N

Jiné alkálie

06 03 13

N

Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 04 05

N

Odpady obsahující Jiné těžké kovy

06 13 01

N

Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02

N

Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

07 01 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 08

N

Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 10

N

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 14

N

Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 03 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 08

N

Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 10

N

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 04

N

Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 08

N

Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 10

N

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 13

N

Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 06 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04

N

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 08

N

Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 10

N

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 13

N

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 15

N

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 17

N

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo  jiné nebezpečné látky

08 01 19

N

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek (max. velikost obalu – 200 l plechový sud)

08 01 21

N

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 03 12

N

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 14

N

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 17

N

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 04 09

N

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

09 01 01

N

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02

N

Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03

N

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04

N

Roztoky ustalovačů

10 02 07

N

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 10 07

N

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

11 01 05

N

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06

N

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07

N

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08

N

Kaly z fosfátování

11 01 09

N

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 11

N

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky (max. velikost obalu – 200 l plechový sud)

11 01 13

N

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 98

N

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 03 02

N

Jiné odpady

12 01 07

N

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 09

N

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10

N

Syntetické řezné oleje

12 01 12

N

Upotřebené vosky a tuky

12 01 14

N

Kaly z obrábění  obsahující nebezpečné látky

12 01 16

N

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 18

N

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 03 01

N

Prací vody

13 01 05

N

Nechlorované emulze

13 01 10

N

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 13

N

Jiné hydraulické oleje

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 07

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 05 02

N

Kaly z odlučovačů oleje  (max. velikost obalu – 200 l plechový sud)

13 05 03

N

Kaly z lapáků nečistot (max. velikost obalu – 200 l plechový sud)

13 05 06

N

Olej z odlučovačů oleje

13 05 07

N

Zaolejovaná voda  z odlučovačů oleje (max. velikost obalu – 200 l plechový sud)

13 05 08

N

Směsi odpadů z lapáku písku a  z odlučovačů oleje

13 07 01

N

Topný olej a motorová nafta

13 07 02

N

Motorový benzín

13 07 03

N

Jiná paliva (včetně směsí)

13 08 02

N

Jiné emulze

14 06 03

N

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 05

N

Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 07

N

Olejové filtry

16 01 11

N

Brzdové destičky obsahující asbest

16 01 13

N

Brzdové kapaliny

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 21

N

Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 01 07 až  16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 02 15

N

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 03 03

N

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 05

N

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 05 06

N

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07

N

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08

N

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 06 02

N

Nikl–kadmiové baterie a akumulátory

16 07 08

N

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09

N

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

17 01 06

N

Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a ker.výrobků obsahující neb.látky

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 01

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 04 10

N

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 05

N

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 07

N

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 06 03

N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující  azbest

19 01 10

N

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 02 05

N

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 08 13

N

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

20 01 13

N

Rozpouštědla

20 01 14

N

Kyseliny

20 01 19

N

Pesticidy

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 32

N

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

02 03 04

O

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 04 02

O

Odpad uhličitanu vápenatého

04 02 09

O

Odpad z kompozitních tkanin

04 02 10

O

Organické hmoty z přírodních produktů

07 02 13

O

Plastový odpad

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 080111

08 01 18

O

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod č. 080117

08 02 01

O

Odpadní práškové barvy

08 03 13

O

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod č 080312

08 03 18

O

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod č. 080317

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 080409

09 01 07

O

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo jeho sloučeniny

09 01 08

O

Fotografický film a papír neobsahující stříbro a jeho sloučeniny

09 01 10

O

Fotoaparátu na jedno použití bez baterií

10 01 01

O

Škvára, struska a kotelní prach

10 01 02

O

Popílek ze spalování

10 01 15

O

Škvára, struska a kotelní prach ze spolužalování odpadu

10 01 17

O

Popílek ze spolužalování

10 01 19

O

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod č. 100105

10 03 20

O

Prach ze spalin neuvedené pod č. 100319

10 03 24

O

Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod č. 100323

10 09 03

O

Pecní struska

10 09 06

O

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č. 100907

10 09 08

O

Licí formy  a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č. 100109

10 09 10

O

Prach z čištění spalin neuvedený pod č. 100909

10 10 06

O

Licí formy a jádra k odlévání neuvedená pod č. 101005

10 10 08

O

Licí formy a jádra k odlévání neuvedená pod čč. 101007

10 10 10

O

Prach z čištění spalin neuvedených pod č. 101009

10 11 03

O

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 12 03

O

Úlet a prach

10 12 06

O

Vyřazené formy

10 12 08

O

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 10

O

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod č. 101219

10 12 12

O

Odpady z glazování

11 01 14

O

Odpady z odmašťování obsahující neuvedené pod č. 110113

12 01 05

O

Plastové hobliny a třísky

12 01 17

O

Odpadní materiál z otryskávání

12 01 21

O

Opotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod č. 120120

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 06

O

Směsné obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

15 01 09

O

Textilní obaly

15 02 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

16 01 03

O

Pneumatiky

16 01 19

O

Plasty

16 01 20

O

Sklo

16 01 22

O

Součástky jinak blíže neurčené

16 02 14

O

Vyřazená zařízení neuvedená pod č. 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16

O

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č. 160215

16 03 04

O

Anorganické odpady neuvedené pod č. 160303

16 03 06

O

Organické odpady neuvedené pod č. 160305

16 11 02

O

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesu

16 11 06

O

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurg. procesů neuvedené pod č. 161105

16 02 14

O

Vyřazená zařízení neuvedená pod č. 16 02 09 až 16 02 13

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

17 05 06

O

Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901

19 01 12

O

Jiný popel a struska neuvedená pod č. 190111

19 01 14

O

Jiný popílek neuvedený pod č. 190113

19 01 16

O

Kotelní prach neuvedený pod č. 190115

19 02 03

O

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nevhodné jako nebezpečné

19 08 01

O

Shrabky z česlí

19 08 02

O

Odpady z lapáku písku

19 09 04

O

Upotřebené aktivní uhlí

19 12 01

O

Papír a lepenka

19 12 02

O

Železné kovy

19 12 03

O

Neželezné kovy

19 12 04

O

Plasty a kaučuk

19 12 05

O

Sklo

19 12 07

O

Dřevo neuvedené pod č. 191206

19 12 08

O

Textil

19 12 12

O

Jiné odpady z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod č. 191211

20 01 01

O

Papír a lepenka

20 01 36

O

Vyřazené el. a elektronické zařízení neuvedené pod č. 200121, 200123, 200135

20 01 39

O

Plasty

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

O

Zemina a kameny

20 02 03

O

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 07

O

Objemný odpad